- for samarbejde og indflydelse på den lokale udvikling

Vejby lokalråds formål er at varetage Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejbys interesser ved at fremme den lokale udvikling og ved at søge indflydelse på forhold, der vedrører lokalsamfundet. 
Rådets fungerer som det koordinerende, formidlende og igangsættende organ mellem foreninger, institutioner og borgere. Det samarbejder med andre lokallråd i Gribskov Kommune, der hver for sig og sammen er de lokale talerør overfor byrådet.
Læs mere: 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Vedtægter for Vejby Lokalråd
Vejby Lokalråd er valgt af fastboende borgere i Vejby Sogn, Gribskov Kommune.
Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.

§ 1. Lokalrådets formål.
Rådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet. Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet. Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune.
Rådet kan udgive et blad til fri omdeling i sognet.
Et evt. overskud fra driften af bladet uddeles til lokale, almennyttige formål efter beslutning på et rådsmøde. Bladets regnskab føres adskilt fra rådets øvrige virksomhed.

§ 2. Stemmeret og valgbarhed.
Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger i Vejby Sogn der har stemmeret ved kommunalvalg i Gribskov Kommune.

§ 3. Sammensætning og valgmåde.
Lokalrådet består af 4 medlemmer + 2 suppleanter der vælges direkte på en ordinær generalforsamling. I lige årstal vælges 2 medlemmer, og i ulige årstal vælges 2 medlemmer. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Herudover kan følgende udpege hver et medlem + en suppleant:
Vejby Menighedsråd
Vejby Forsamlingshus
Vejby Idrætsforening
Vejby Skole
Trongård Klubben
Etablerede grundejerforeninger i Vejby Sogn.
Hvis et borgervalgt medlem af lokalrådet fraflytter Vejby Sogn, ophører medlemskabet.

§ 4. Lokalrådets konstituering og virksomhed.
Lokalrådet konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Lokalrådets beslutninger træffes i møder. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst én gang pr. kvartal.
Møder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Møder kan dog i yderst presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal indkaldes hvis 4 af rådets medlemmer udtrykker ønske herom og angiver en dagsorden.
Der føres beslutningsprotokol for lokalrådet.
Senest 2 uger efter møde i lokalrådet skal formanden sørge for at meddelelse om mødet, dets dagsorden og redegørelse for mødets forløb og evt. trufne beslutninger på hensigtsmæssig måde offentliggøres for lokalsamfundets borgere.

§ 5. Om udvalg
Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg eller udvalg efter ønske og behov.
Lokalrådet afgør størrelse og sammensætning af udvalg og fastlæggger udvalgets funktion og arbejdsopgave.
Personer uden for lokalrådet kan deltage som medlemmer af sådanne udvalg.
Et udvalg skal altid have mindst ét medlem der er medlem af lokalrådet.
Alle udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet.

§ 6. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i april måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker med 3 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og på anden hensigtsmæssig måde.
Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen angives dagsorden.

Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Forslag til plan for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Enhver borger kan fremsætte forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag gives skriftligt og med forslagsstillernes underskrifter til formanden - senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt.
Generalforsamlingens forhandlingsprotokol underskrives af referenten og dirigenten.
Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal formanden sørge for at en redegørelse for generalforsamlingens forløb og trufne beslutninger på hensigtsmæssig måde bekendtgøres for lokalrådets borgere. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter lokalrådets beslutning.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis mindst 25 af de stemmeberettigede med deres underskrift og med samtidig angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske om det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at formanden har modtaget anmodning herom. Reglerne for ordinær generalforsamling finder her tilsvarende anvendelse.

§ 7. Om vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan kun ske efter beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger - hvoraf det første er en ordinær generalforsamling.
Disse generalforsamlinger indkaldes på sædvanlig vis og afholdes med max. 2 måneders mellemrum.
Vedtægtsændringer skal besluttes på hver af de to generalforsamlinger med min. 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Økonomi og regnskab.
Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, frivillige bidrag fra foreningerne (de faste medlemmer) og ved eventuelle aktiviteter. Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret.
Revisorer og revisorsuppleant vælges for ét år på den ordinære generalforsamling.

§ 9. Opløsning af lokalrådet.
Opløsning af lokalrådet kan kun ske hvis det besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Beslutningen skal på hver af de to generalforsamlinger træffes med min. 2/3 af de afgivne stemmer.
Disse generalforsamlinger skal indkaldes på sædvanlig måde og afholdes med max. to måneders mellemrum.
Ved beslutning om opløsning skal der samtidig tages stilling til afvikling af lokalrådets virksomhed. Lokalrådets eventuelle formue deles ligeligt mellem de i § 3 nævnte organisationer.

§ 10. Tegning og hæftelse.
Lokalrådet tegnes økonomisk af formand og kasserer i forening.
Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser kun med den for lokalrådet til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgerne i lokalsamfundet nogen personlig hæftelse for lokalrådets økonomiske forpligtelser.

De reviderede vedtægter er fremlagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.04.2022 og efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling samme dag.

sign. Erik Malling Sørensen / Niels Jørgen Larsen

Opdateret 2. juni 2022

Vejby Lokalråd